Стихи об охране природы

Содержание

Охорона природи

Природний заповідник «Медобори» Франкові скелі біля села Вікно

Охоро́на приро́ди (рос. охрана природы; англ. nature protection, nature conservation; нім. Naturschutz m) — сукупність заходів зі збереження, раціонального використання і відновлення природних ресурсів Землі. Етика, наука, і дії, спрямовані на захист довкілля від забруднення, посиленої експлуатації й іншого шкідливого впливу життєдіяльності людини. Охоплює правові, технологічні, природничо-наукові, економічні, громадсько-політичні заходи міжнародного, державного, регіонального і локально-адміністративного рівня.

 • не плутати ОП з «Охорона довкілля»

Основний наголос

Молодий сосняк віком 15 років вщент вигорів за 5 хвилин через необережне поводження з вогнем

Головний акцент охорони природи, є на підтримці основних екологічних процесів і екосистем у рівноважному стані, разом зі збереженням природного світу і його біорізноманіття, біологічних ареалів, природних ландшафтів, екосистем та інших природних комплексів. Вторинний наголос робиться на збереження природних ресурсів та енергозбереження, котрі розглядаються як важливі для захисту світу природи.

Розвиток етики охорони природи

Охорону природи було розпочато після науково-технічної революції, яка призвела до порушення рівноваги у взаєминах між довкіллям і людиною у зв’язку з її активною та виснажливою дією на природу та виробничо-господарською діяльністю.

Як рух і ідеологія охорона природи сформувалася в Російській імперії та СРСР в перші десятиліття ХХ століття. Один з піонерів природоохоронного руху професор Г. О. Кожевніков ще в 1928 р. вказував на етичний момент як найважливішу складову охорони природи: «Охороняти первісну дику природу заради неї самої, вважаючи прикладні питання такими, що стоять на другому плані, — ось основна ідея охорони природи …». Польський філософ Я. Колбичевський (Kolbuszewski J.) вважає, що охорона природи є добровільною діяльністю на користь слабкого, хто без надання певної допомоги міг би загинути, бо не в змозі сам впоратися зі своїми проблемами. Відомий російський еколог Ф. Р. Штільмарк вважає, що: «Насправді охорона природи починається там, де вона міцно і реально не сприяє, а протистоїть природокористуванню». Відомий російський фахівець в галузі екологічного права О. С. Колбасов пише: «Раціональне використання природних багатств, як воно здійснюється в сучасних умовах, приховує у собі можливість протиріччя інтересам охорони природи». На думку українського еколога В. Є. Борейка, під охороною природи «слід розуміти альтруїстичні дії, спрямовані на захист природи від експлуатації, від людського використання, невикористання природи, збереження природи недоторканою навічно, залишення природи в спокої, захист, заступництво, порятунок природи заради неї самої, захист прав природи, збереження рослин, тварин, інших живих істот і місць їх проживання навічно заради них самих, незалежно від будь-якого натяку на сьогодення або майбутнє їх використання людиною». Близьким до судження «охорона природи», є термін «заповідання», який слід розуміти як припинення на природній території будь-якої господарської діяльності, будь-якого утилітарного використання природних ресурсів.

Наприкінці 1970-х проявлялася посилена увага людей до довкілля, було створено багато організацій з охорони довкілля, наприклад, «Всесвітній фонд природи», «Друзі Землі», «Ґрінпіс» (англ. Greenpeace), «Клуб Сьєрра» та інші. Величезну стурбованість викликало руйнування озонового шару Землі, викликане хлорфторвуглеводнями, що привело до їхньої заборони, підвищені викиди двоокису вуглецю, що веде до парникового ефекту і знищення лісів.

Конфлікт між охороною природи і природокористуванням

Цей розділ потребує доповнення. (листопад 2011)

В одному розумінні охорона природи — система заходів, спрямованих на збереження чистоти повітря, водних басейнів, ґрунтів, еталонів природи, на раціональне використання, розширене відтворення і розвиток усіх природних ресурсів Землі. В цьому сенсі охорона природи — складова частина природокористування.

Спеціаліст зі сталого розвитку і екологічної освіти Д. Н. Кавтарадзе зазначає:

Сучасна екологічна освіта просякнута духом прагматизму, всі сучасні підручники розглядають природні ресурси як охорону надр, ґрунтів, вод, але не охорону природи в цілому! Показово, що термін «охорона природи» поступово витіснився поняттям «охорона довкілля».

Охорона природи в Україні

ОП в основі державної політики

В Україні, державній охороні і регулюванню використання підлягають земля, надра, водні ресурси, ліси, полезахисні й водоохоронні лісосмуги, зелені насадження, типові краєвиди, курортні місцевості, рідкісні, корисні, реліктові тварини й рослини, визначні природні об’єкти, державні заповідники і заказники та їхній рослинний і тваринний світ, атмосферне повітря та інші природні багатства, які залучені до господарського обігу, і ті, що їх не експлуатують. Заборонено таку господарську діяльність, яка може шкідливо вплинути на стан природних багатств, призвести до ерозії ґрунтів, забруднення і обміління водойм, забруднення повітря, знищення корисних тварин і рослин, зруйнування або пошкодження інших цінних об’єктів природи. Організацію заходів щодо охорони природи та нагляд за їх проведенням здійснюють місцеві органи влади, відомства, інспекції, громадські організації.

16 березня 2000 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про державні нагороди України», у якому була встановлена державна нагорода України — почесне звання «Заслужений природоохоронець України».

Державний нагляд (контроль) у природоохоронній сфері наразі здійснюють 5 органів виконавчої влади – Держекоінспекція, Держгеонадра, Держлісагентство, Держрибагентство, Держпродспоживслужба.

Викладання ОП у вишах

Існує низка спеціальних навчальних дисциплін, які викладають для слухачів бакалаврату, а частіше — ОКР «спеціаліст» і «магістр»:

 • охорона природи
 • охорона тварин
 • раціональне природокористування
 • та інші.

Посилання

 1. Кожевников Г. А. Вопрос об охране природы на Естественно-историческом совещании Центрально-промышленной области // Живая природа. — 1928. — № 12.
 2. Kolbuszewski J. Ochrona przyrody a kultura. — Wrocław, 1992. — 207 s.
 3. Штильмарк Ф. Р. Идея абсолютной заповедности. — К., М.: КЭКЦ-ЦОДП, 2005. — 116 с.
 4. Колбасов О. С. Экология — политика и право. Правовая охрана природы в СССР. — М.: Наука, 1976. — 230 с.
 5. а б Борейко В. Е. Прорыв в экологическую этику. — К.: КЭКЦ, 2013. — 168 с.
 6. цит. за Н. О. Дерій «Використання комплексних методів екологічного навчання у фаховому становленні студентів природничого і гуманітарного профілів» // Науковий вісник Ужгородського національного університету, Серія Педагогіка соціальна робота, Випуск 14 Ужгород – 2008.
 7. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Стратегії реформування системи державного нагляду (контролю)”. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Процитовано 2017-04-18.

Див. також

 • Охорона довкілля
 • Заповідна справа в Україні
 • Екологічний рух в Україні
 • Охорона ґрунтів
 • Охорона надр
 • Охорона вод
 • Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
 • Забруднення океанів
 • Забруднення довкілля
 • Забруднення повітря
 • Забруднення ґрунту
 • Забруднення вод
 • Забруднення атмосферного повітря в Україні
 • Охорона тваринного світу
 • Охоронна природна територія
 • Міжнародний союз охорони природи
 • ЕкоКлуб «Зелена Хвиля»
 • Українська екологічна асоціація «Зелений світ»
 • Природоохоронна територія
 • Пожежогасіння

Джерела

 • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004—2013.
 • Загороднюк І. Охорона тварин: методичний посібник для студентів спеціальностей «Екологія» та «Біологія». — Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. — 52 с.
 • Еколого-техногенна безпека України. ЕГ Дегодюк, СЕ Дегодюк — К.: ЕКМО, 2006.

Література

 • М. О. Медведєва. Міжнародна охорона живих ресурсів міжнародних рік і озер // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т./Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К.:Знання України, 2004 — Т.2 — 812с. ISBN 966-316-045-4
 • Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу / ред. О. О. Кагало, Б. Г. Проць. — Львів: ЗУКЦ, 2012. — 278 с.
 • Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. Екологія та охорона природи: Підруч. / В. С. Джигирей, В. М. Сторожук, Р. А. Яцюк; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — 3-є вид., доповн. — Л. : Афіша, 2001. — 272 c.
 • Становлення і розвиток природоохоронних інститутів в Австро-Угорській імперії: історико-правове дослідження на матеріалах Східної Галичини (1867—1918 рр.): монографія / Л. Я. Коритко; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2016. — 431 c. — Бібліогр.: с. 323—428.
 • Охорона природи // Словник – довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2013. — С. 133.
 • Охорона природи // Юридична енциклопедія : / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2002. — Т. 4 : Н — П. — 720 с. — ISBN 966-7492-04-4.
 • Український офіс Всесвітнього фонду дикої природи.
 • (англ.) The Nature Conservancy — неурядова організація зі збереження дикої природи.

Екологія ґрунтів • Екологія пустель • Екологія степів • Екологія тундр • Лісова екологія • Екологія атмосфери • Екологія гідросфери • Екологія літосфери • Екологія гір • Екологія океанів • Ноосферологія

Розділи екології Загальна екологія Екологія природних систем Людина і довкілля Екологія та інші науки

GND: 4115348-0 · LCCN: sh85090284

Словники та енциклопедії Нормативний контроль

Зооценоз · Фітоценоз · Біоценоз (Ценоз) · Синузія · Ценочарунка · Едифікатори · Консорція

Екосистеми Функціональні компоненти Структурні компоненти Абіотичні компоненти Функціонування Забруднення екосистем

Стихи о защите природы

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Всё – от старой сосны у забора
До большого тёмного бора
И от озера до пруда –
Окружающая среда.
А ещё и медведь, и лось,
И котёнок Васька небось?
Даже муха – вот это да! –
Окружающая среда.
Я люблю на озере тишь,
И в пруду отраженья крыш,
Рвать чернику люблю в лесу,
Барсука люблю и лису…
Я люблю тебя навсегда,
Окружающая среда!
//Л. Фадеева

ХРАМ ПРИРОДЫ
Есть просто храм,
Есть храм науки,
А есть еще природы храм,
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время года,
Открыт для нас в жару и стынь.
Входи сюда, будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь.
//А. Смирнов

В ПРИРОДЕ СТОЛЬКО КРАСОТЫ!
В природе столько красоты –
Вглядись, и ты поймешь,
Зачем росистые кусты
Окутывает дрожь.
Куда, журча, ручей бежит,
Прозрачнее стекла,
О чем под вечер, в поле ржи,
Поют перепела…
Пусть станет сердцу твоему
Понятна птичья речь –
И ты научишься тому,
Как это все беречь.
//В. Чижов

КОМУ НУЖНА ВОДА
Вы знаете, кому нужна вода
Сегодня, завтра и всегда?
Вода нужна всем рыбам в океане,
Медузам, ракам, крабам, осьминогам,
Верблюду, лошади, козлу и лани,
Слонам и тиграм, львам и носорогам,
Лягушкам, ящерицам, крокодилам,
Лисице, зайцу, волку и медведю,
Жирафам, бегемотам и гориллам,
Всем тем, кто на большой Земле – соседи.
Вода нужна синице, воробью,
И чайке с ласточкой необходима,
Все птицы воду пьют, птенцам дают,
Она — напиток их любимый.
И насекомым многим так нужна
Прозрачная и чистая водица,
Она ведь и полезна, и вкусна,
В ней славно плавать, можно ей умыться.
Цветы, грибы, деревья не растут
Без жидкости живительной на свете.
И люди ежедневно воду пьют —
Все взрослые и уж, конечно, дети.
Ребята! Я прошу слова запомнить эти:
Вода нужна всему живому на планете!

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ЗЕМЛЮ УКРАШАТЬ
Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!
Мы забываем, что она у нас одна –
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная: хоть лето, хоть зима…
Она у нас одна, одна такая!
//Е. Смирнова

ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ
Вот он лес — зелёный дом,
Сто секретов скрыто в нём.
Здесь животные живут,
Птицы радостно поют.
Животные — очень разные,
Есть хищные и опасные,
Есть смелые и трусливые,
Невзрачные и красивые,
Есть милые, симпатичные,
Диковинные, обычные,
Безшёрстные и пушистые,
Чумазые, очень чистые,
Спокойные и драчливые,
Есть шумные, молчаливые,
Они, как и люди, разные,
По-своему все прекрасные.
Лес для них – зелёный дом,
Пусть уютно будет в нём!

ЛЕС – НАШ ДРУГ!
И не сразу, и не вдруг,
Мы узнали: ЛЕС – наш друг.
Нет без ЛЕСА кислорода,
Сникнет сразу вся природа,
Без него дышать не сможем
И никто нам не поможет.
Сдуют ветры урожай
И тогда – прости, прощай!
Обмелеют наши реки,
Высохнут они навеки,
Заболеют все зверушки
Вплоть до маленькой норушки.
Нет без ЛЕСА нам лекарств,
На столах не будет яств.
Пропадёт тогда планета,
Горько мне писать всё это.
А поэтому, друзья,
Призываю всех вас я:
Каждый кустик берегите,
Без нужды костры не жгите,
Цените каждую травинку
И на листике дождинку.
Сбережём ЛЕС от огня
Для тебя и для меня.
Красота живая – ЛЕС,
Пусть растет он до небес!
//Н. Филимоненко

Как хороша была у нас вода,
И как легко у нас дышалось,
Но человек пришел — беда!
И вся природа испугалась.
И точно: потемнело все —
Дышать нам стало нечем,
А человек сказал: «Мое!» –
Настал природы вечер!
Но, человек, подумай сам,
Ты — царь природы,
Не сможешь жить ни тут, ни там
И не видать тебе свободы!
Жизнь превратится в сущий ад,
Не зацветет прекрасный сад,
И сам себе ты станешь враг!
И сам поймешь, что ты вредить «мастак»!
//О. Ефименко

ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
Юрка с нашего двора
Снегиря поймал вчера.
Всем хвалиться начал:
– Вот!
В клетке он теперь живет.
Но ребята зашумели:
– Что ты, Юрка,
В самом деле,
Запер в клетку снегиря?
Отпусти!
Не мучай зря!
Снегири ведь не игрушки –
Наши гости снегири! –
Ты бы лучше не ловушку
А кормушку смастерил!
//Г. Ладонщиков

МЫ В ЛЕСУ ВСЕГО ЛИШЬ ГОСТИ
Мой друг, когда приходишь в лес,
Ты — гость, не забывай.
В лесу свои законы есть,
Ты их не нарушай.
И первым правилом, считай,
Должна быть тишина,
Ещё — порядок, чистота,
Она во всём нужна.
Шум страшно напугать порой
Зверей и птичек может.
И хлам, оставленный тобой
Зверьё в пакет не сложит.
Свой мусор уноси с собой,
И затуши костёр,
Запомни, что пожар лесной —
Смертельный приговор
Даже для выживших зверят —
Без дома, без еды…
Пусть совесть не позволит стать
Виновником беды!
Растенье с корнем незачем,
Срывать – погубишь сорт,
А редкое не тронь совсем,
Пускай себе растёт.
Ведь лес — большой зелёный дом,
Его не разрушай,
Свои законы в доме том,
И ты их уважай!

Берегите землю!

Проблема экологии — важная задача современности. На бескрайних просторах нашей планеты можно найти всё меньше и меньше уголков, где природа остаётся в том первозданном виде, в каком её сотворил всевышний.

О природе России написано немало красивых стихотворений. В поэзии к этой теме обращались многие известные авторы:

 1. Пушкин.
 2. Лермонтов.
 3. Тютчев.
 4. Фет.
 5. Есенин.
 6. Исаковский.
 7. Михалков и другие.

Русский советский поэт Михаил Дудин, обращаясь к согражданам, написал стихотворение:

Прекрасные строки, не правда ли? Именно на таких примерах надо учить детей с трепетом и любовью относиться к братьям нашим меньшим.

В беленькой рубашке

Вот стоит ромашка.

Любят девочки гадать-

Лепесточки обрывать.

Хочется сказать: «Довольно!

Ведь цветам бывает больно».

Много впереди разлук и встреч,

А цветочки надо поберечь.

Но если раньше поэты больше воспевали красоту родной земли, то современные авторы уже обеспокоены тем, что люди губительно воздействуют на природу и естественные ресурсы. В стихах уже звучит тревога за будущее планеты.

Беспощадная деятельность человечества в погоне за наживой привела к тому, что многие растения и животные оказались на грани исчезновения. Появилась Красная книга, в которую были внесены исчезающие виды растений и животных.

Человечек научился управлять многими природными процессами. Но его эгоистичные цели приводят к гибели природы. Ведётся беспощадная вырубка леса, загрязнение рек. Стремление к сиюминутному обогащению мешает жить спокойно и с умом.

А природой нужно дорожить

Охранять её и не губить.

Чтобы радовала глаз её краса,

И без пенья птиц не оставались все леса.

От заботливой любви земля станет краше и богаче. Красота на планете зависит от каждого отдельно взятого человека. Не следует забывать об этом сейчас. Живую планету надо сберечь для будущих поколений. К этому призывают стихи многих авторов.

Экологическое воспитание

Прививать чуткое отношение к окружающему миру нужно с юного возраста. Стихи об экологии известных поэтов — это один из методов воспитания. В качестве примера можно назвать конкурсы чтецов среди учеников начальных классов. Конечно, не все талантливые школьники станут известными актёрами и декламаторами. Но стихи о защите природы помогают осознать необходимость сохранять землю и родной дом в чистоте и порядке. Именно так думал герой произведения Михаила Исаковского «Вишня».

Проведение в школе экологических субботников — явление довольно распространённое. Это ещё один из методов воспитания. Уборка мусора, расчистка прилегающей территории и сохранение в чистоте — первый шаг на пути к охране природы.

Хорошая традиция проводить экологические субботники зародилась ещё в начале XX века. В апрельские дни, когда снег почти растаял, природа уже пробуждается после зимней спячки. Самое время помочь ей, освободить от ненужного мусора, который скрывался под слоем снега. Пройдёт несколько дней, и всё вокруг зацветёт и зазеленеет. На уборку выходят и стар и млад. И всё у них слаженно, как в четверостишии:

Ребята мусор собирают,

Кто-то деревца сажает,

Тут же клумбы обновляются,

Все вокруг стараются.

Ведь привести в порядок городские и сельские улицы, сады, рощи, парки — это общая задача. И каждый стремится внести свой посильный вклад в такое великое дело.

Находясь с детьми на природе, нужно соблюдать элементарные правила и не превращать место пикника в помойку. Это же так просто — сложить все отходы в простой пакет и отнести туда, где можно будет их утилизировать. Чтобы не получилось вот так:

Мусор, брошенный в лесу,

Природы портит красоту,

Естественность лесов зелёных

В помойки превращать довольно.

Беды природы — это, прежде всего, беды человечества. Люди, порой, сами того не замечая, наносят большой ущерб. Короткий стих про экологию звучит своеобразным вердиктом.

В беде озёра и реки,

В беде вся наша земля.

Порой от рук человека

Гибнут леса и поля.

Реки и озёра, куда сливаются промышленные отходы, мазут, удобрения, становятся небезопасными. Берега похожи на свалки. Чего тут только нет. Сама природа сокрушается: «Человек, зачем всё это?»

Наставления самым маленьким

Любовь к окружающей природе, сочувствие к братьям нашим меньшим, к любым зверушкам должно закладываться ещё с того момента, когда ребёнок только начал ходить. Если родители с малого возраста показывают пример и занимаются со своим малышом, то это всегда пойдёт на пользу. Неплохо прочесть стих про экологию для детей в семье или в детсадовском коллективе, например, такие строки, написанные Ю. Могутиным.

Хорошо в непроглядную вьюгу

Приютить чуть живую пичугу,

А весной, переждав непогоду,

Отпустить её в лес — на свободу.

Человек — хозяин природы, он имеет непосредственную связь с ней. Охранять её — главная цель. Поэт А. Смирнов сравнивает природу с храмом и просит не осквернять святыню, а относиться к ней с чутким сердцем. А другой детский автор Я. Аким называет нашу планету садом.

Бескрайние долины и леса:

Природа дарит нам цветы зимой и летом.

Любуемся на эти чудеса.

И собираем дивные букеты.

И бережно несём с собой красу,

Чтоб дом наполнить дивным ароматом.

Наш долг — оставить за собой в лесу

Такой порядок, созданный до нас когда-то.

Столетние дубы суровые стоят.

Берёзки хрупкие шумят листвой.

Кустарники здесь выстроились в ряд.

Здесь щебетанье птиц, порядок и покой.

Листве зелёной радуется глаз.

Хлопочет в домике своём трудяга-муравей

Природой создано здесь всё до нас.

Прозрачностью воды тут удивляет всех ручей.

Нет на свете людей, которые равнодушны к сказочным красотам лесов и полей. Чистота зелени лугов и необозримый простор степей радует любой глаз. Многие любят гладь рек и озёр и голубизну морей.

С верой в будущее

Последние годы во время освоения месторождений газа, нефти и других полезных ископаемых истреблялись лесные насаждения и животный мир, подвергались загрязнению озёра и реки. Мир как будто стал бесконечным складом нефтепродуктов, но рано или поздно всё заканчивается. Может наступить такое время, когда эти хранилища опустеют.

Всё превратится в заброшенный дом, который будет печально выглядеть. Бесхозяйственность и запустение, варварски вырубленные леса, отравленные ядовитыми стоками реки, превратят землю в ад. Как здесь будут жить потомки?

Учёные уже сейчас с тревогой говорят о том, какие сложные проблемы возникают от хозяйственной деятельности человека. Обращение поэта звучит как призыв к бережному обращению с природой.

Когда-то лес тут был зелёный,

И вили гнёзда птицы.

Росли берёзы, ели, клёны.

И щебетали весело синицы.

Летали стаями здесь свиристели, сойки.

И по утрам так славно пели соловьи.

Лесные звери: лисы, зайцы, волки

Здесь норы строили свои.

Но тут жестокий алчный человек

Стал рушить на пути природу.

Деревья, росшие тут век

Он сжёг, срубил, а не прошло и года.

Неслышно больше трелей соловья.

Пожухли на деревьях листья.

Не видать зверья.

Ох, люди! Вам пора остановиться!

Нельзя природу так безжалостно губить!

Одумайтесь, как дальше жить нам на планете.

Её нам нужно для потомков сохранить:

Любить и бережно лелеять.

Как же предотвратить беду, нависшую над планетой? Нужно усвоить одну простую истину:

 • воздух — это отец;
 • вода — мать;
 • земля — дом.

Важно каждому помнить, что человек — хозяин природы, и он должен думать о наследии, которое оставит своим потомкам. Всё меньше и меньше на нашей планете остаётся мест, куда не ступала нога человека. Следы цивилизации оставляют свои отпечатки на всём. Люди, будьте благоразумны и берегите матушку-природу!

Экологические стихи о природе

На этой странице собраны все самые лучшие экологические стихи о природе. Данные произведения идеально подойдут для подготовки домашних заданий по биологии и для проведения экологических мероприятий.

Окружающая среда

Всё – от старой сосны у забора
До большого тёмного бора
И от озера до пруда –
Окружающая среда.

А ещё и медведь, и лось,
И котёнок Васька небось?
Даже муха – вот это да! –
Окружающая среда.

Я люблю на озере тишь,
И в пруду отраженья крыш,
Рвать чернику люблю в лесу,
Барсука люблю и лису…
Я люблю тебя навсегда,
Окружающая среда!

Л. Фадеева

Наша планета. Экологический стих

Есть одна планета-сад
В этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелётных,

Лишь на ней одной цветут,
Ландыши в траве зелёной,
И стрекозы только тут
В речку смотрят удивлённо.

Береги свою планету –
Ведь другой, похожей, нету!

Я. Аким

>Конкурс экологической поэзии

Живой Букварь

Нас в любое время года
Учит мудрая природа:
Птицы учат пению.

Паучок терпению.
Пчелы в поле и в саду
Обучают нас труду.
И к тому же в их труде
Все по справедливости.
Отражение в воде
Учит нас правдивости.
Учит снег нас чистоте.
Солнце учит доброте:
Каждый день, зимой и летом,
Дарит нас теплом и светом.
И взамен ни у кого
Не попросит ничего!
У природы круглый год
Обучаться нужно.
Нас деревья всех пород,
Весь большой лесной народ
Учат крепкой дружбе.

В. Орлов

Храм природы

Есть просто храм,
Есть храм науки,
А есть еще природы храм,
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.

Он свят в любое время года,
Открыт для нас в жару и стынь.
Входи сюда, будь сердцем чуток,
Не оскверняй его святынь.

А. Смирнов

В природе столько красоты!

В природе столько красоты –
Вглядись, и ты поймешь,
Зачем росистые кусты
Окутывает дрожь.

Куда, журча, ручей бежит,
Прозрачнее стекла,
О чем под вечер, в поле ржи,
Поют перепела…

Пусть станет сердцу твоему
Понятна птичья речь –
И ты научишься тому,
Как это все беречь.

В. Чижов

Берегите землю. Берегите
Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на листьях повилики,
На тропинках солнечные блики.
На камнях играющего краба,
Над пустыней тень от баобаба,
Ястреба, парящего над полем,
Ясный месяц над речным покоем,
Ласточку, мелькающую в жите.
Берегите землю! Берегите!

М. Дудин

Давайте вместе Землю украшать

Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относиться с нежностью, как к чуду!

Мы забываем, что она у нас одна –
Неповторимая, ранимая, живая.
Прекрасная: хоть лето, хоть зима…
Она у нас одна, одна такая!

Е. Смирнова

>Стихотворение о природе

Хоть трава не расти

Всё меньше нетронутых мест на планете.
По тундре разлиты озёра из нефти.
И вихри враждебные вьются из труб…
Живая природа – уже полутруп.

Поставил её человек на колени.
Всё дальше на север уходят олени…
Мы денег побольше хотим огрести.
А что после нас?
ХОТЬ ТРАВА НЕ РАСТИ.

А. Усачёв

Экологическое

Земля дымила дымом,
Земля пыхтела паром,
Земля травилась ядом
И взрывами тряслась.

Земля леса рубила,
Земля леса сжигала,
Земля леса топила,
Ну, словом, зарвалась.

Потом она спросила:
— А где же атмосфера?
Мне что-то стало душно,
Ах, мне нехорошо!

Ах, дайте кислороду
И чистенькую воду!
Нормальную погоду!
Но поезд-то ушел.

Р. Алдонина

Про рыбалку

Мы ходили на рыбалку,
Рыбок удили в пруду.
Витя выловил мочалку,
А Егор – сковороду.

Коля – корку мандаринки,
Саша – старые ботинки,
А Сабина и Сосо –
От машины колесо.

Мне попались две подмётки,
Боре – банка от селёдки,
А Серёжка на крючок
Пакли выудил клочок.

Целый день в пруду упрямо
Рыбу мы удили зря.
Много выудили хлама,
И ни разу – пескаря.

Должен знать и помнить каждый:
Если мусор сыпать в пруд,
То в таком пруду однажды
Рыбы попросту помрут.

А. Ерошин

>О чём просит рыбка

Удружил бы
Ты, рыбак,
Угостил бы
Просто так:

Без подвоха,
Без крючка
Подарил бы
Червячка!

С. Погореловский

Прогулка

Мы приехали на речку
Воскресенье провести,
А свободного местечка
Возле речки не найти!

Тут сидят и там сидят:
Загорают и едят,
Отдыхают, как хотят,
Сотни взрослых и ребят!

Мы по бережку прошли
И поляночку нашли.

Но на солнечной полянке
Тут и там – пустые банки
И, как будто нам назло,
Даже битое стекло!

Мы по бережку прошли,
Место новое нашли.

Но и здесь до нас сидели;
Тоже пили, тоже ели,
Жгли костер, бумагу жгли –
Насорили и ушли!

Мы прошли, конечно, мимо…
– Эй, ребята! – крикнул Дима. –
Вот местечко хоть куда!
Родниковая вода!
Чудный вид!
Прекрасный пляж!
Распаковывай багаж!

Мы купались,
Загорали,
Жгли костер,
В футбол играли –
Веселились, как могли!
Пили квас,
Консервы ели,
Хоровые песни пели…
Отдохнули – и ушли!

И остались на полянке
У потухшего костра:
Две разбитых нами склянки,
Две размокшие баранки –
Словом, мусора гора!

Мы приехали на речку
Понедельник провести,
Только чистого местечка
Возле речки не найти!

С. Михалков

>Дети читают стихи о природе

Пруд пруди

Ходит нынче на природу
Пропасть всякого народу:
Рыбаков хоть пруд пруди,
А червя – пойди найди!

Ни в лесу не заблудиться,
Ни в горах тебе свалиться…
Там туристы – шасть да шасть! –
Негде яблоку упасть.

А. Усачёв

Мусорная фантазия

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки –
Быстро наши города превратятся в свалки.
Если мусорить сейчас, то довольно скоро
Могут вырасти у нас Мусорные горы.

Но когда летать начнут в школу на ракете –
Пострашней произойдут беды на планете…
Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты
Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты…

Вот тогда не полетят в Новый год снежинки,
А посыплются как град старые ботинки.
А когда пойдут дожди из пустых бутылок –
На прогулку не ходи: береги затылок!

Что же вырастет в саду или в огороде,
Как пойдёт круговорот мусора в природе?..
И хотя мы в школьный класс не летим в ракете,
Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети!

А. Усачёв

Не надо мусорить в лесу!

Не надо мусорить в лесу,
Природы портя всю красу,
Должны мы срочно прекращать
Леса в помойку превращать!

В лесу играйте и гуляйте,
Но мусор там не оставляйте –
Когда лес чист, красив, опрятен,
То отдых в нём вдвойне приятен!

М. Крюков

Недалекое будущее

Человек идет скучает
В одиночестве в лесу,
По дороге не встречает
Ни оленя, ни лису…

Не летит пчела на клевер,
Уток нету в камышах…
Вместо птиц китайский плеер
Заливается в ушах.

Не цветет в траве фиалка.
Рыбы нет в глубинах рек.
Слева – свалка, справа – свалка,
Посредине – человек.

Что стоишь – глядишь уныло?
Раньше думать надо было!

А. Игнатова

Благодарность

Приехала как-то семья на пикник –
В реке поплескаться, пожарить шашлык.
Лес встретил их щедро, как добрых друзей:
Малиной попотчевал, пел соловей.

И как благодарность, на месте стоянки…
Остались пакеты, бутылки и банки.
Ох, лесом сейчас быть совсем нелегко.
Ему бы за вредность давать молоко!

А. Сметанин

Лес – наш друг!

И не сразу, и не вдруг,
Мы узнали: ЛЕС – наш друг.
Нет без ЛЕСА кислорода,
Сникнет сразу вся природа,
Без него дышать не сможем
И никто нам не поможет.
Сдуют ветры урожай
И тогда – прости, прощай!
Обмелеют наши реки,
Высохнут они навеки,
Заболеют все зверушки
Вплоть до маленькой норушки.
Нет без ЛЕСА нам лекарств,
На столах не будет яств.
Пропадёт тогда планета,
Горько мне писать всё это.
А поэтому, друзья,
Призываю всех вас я:
Каждый кустик берегите,
Без нужды костры не жгите,
Цените каждую травинку
И на листике дождинку.
Сбережём ЛЕС от огня
Для тебя и для меня.
Красота живая – ЛЕС,
Пусть растет он до небес!

Н. Филимоненко

Здравствуй, лес!

Здравствуй, лес,
Дремучий лес,
Полный сказок и чудес!
Ты о чем шумишь листвою
Ночью тёмной, грозовою?
Что нам шепчешь на заре,
Весь в росе, как в серебре?

Кто в глуши твоей таится –
Что за зверь?
Какая птица?
Всё открой, не утаи:
Ты же видишь, – мы свои!

С. Погореловский

Я лес люблю

Я лес люблю. Сосновый лес,
Чтоб сосны были до небес.
Чтобы кололи облака
Об иглы белые бока,
Чтоб солнце пряталось в ветвях,
Чтоб хвоей воздух крепко пах,
Чтоб, если лечь, закрыв глаза,
Казалось: это паруса
Полощет ветер над тобой
Или шумит морской прибой,
И ты плывёшь на корабле
Вперёд, к неведомой земле.

А. Стариков

Пришла беда

Под высокою сосной,
Защищая лес родной,
Муравейник жил без бед
Двадцать зим и двадцать лет.

А потом пришла беда:
Ни потоп, ни холода,
Ни лесной пожар, ни свалка.
А пришёл… Кирюша с палкой.

А. Сметанин

Липка

Я густой, кудрявой
Вырасту на славу, –
Примечай меня!
Я медовым цветом
Расцветаю летом, –
Береги меня!
А в денек горячий
В тень от солнца спрячу, –
Поливай меня!
Ливень льет порою,
Я от ливня скрою, –
Не ломай меня!
Хорошо обоим
Нам расти с тобою, –
Полюби меня!
В свет широкий выйдешь,
Всю страну увидишь, –
Не забудь меня!

П. Воронько

Сломанное дерево

Пусть посадят пять деревьев,
Пусть посадят сто деревьев,
Двести, триста или даже
Целый миллион –

Всё равно их будет меньше,
На одно их будет меньше,
То, которое сломали
Я ли, ты ли, он…

О. Бундур

Обращение дерева к Человеку

– Эй, Человек, я – ДЕРЕВО!
Высокое, могучее!
Пока еще в лесу стою
И шелестю пока.
Лесная вся промышленность
Ждет не дождется случая
Свалить, срубить, спилить меня –
Ищите дурака!

Пусть только хоть попробует!
Хочу ее заранее
Предупредить по-дружески,
Министра – в том числе:
Что б из меня ни сделали –
Напрасны все старания!
Я это с виду смирное,
Пока стою в земле.

Но только преврати меня
В различные изделия –
Я шкафом с диким ужасом
Вдруг заскриплю в ночи!
Занозой табуреточной
В твоем зароюсь теле я!
Паркетом под тобой сгнию –
Хоть падай, хоть кричи!

Случайно в унитаз спущусь
Зарплатой за три месяца!
Столом я рухну на гостей,
Министра – в том числе…
Не проще ль, чем рубить меня,
Взять сразу и повеситься?
Веревку можешь не искать –
Она лежит в дупле!

И. Шевчук

Люблю птиц

Я, ребята, птиц люблю.
Никогда их не ловлю
Ни ловушками,
Ни в сети.
Не держу их дома в клетке.
Никогда гнезда не трону.
Ни сороки,
Ни вороны,
Ни скворца,
Ни воробья
Не обидел в жизни я!

Г. Ладонщиков

Кормилец

Я единственный кормилец
Всех ворон и голубей,
Ждёт мой крошечный гостинец
Каждый крошка-воробей.

Только выйду на крыльцо,
Узнают меня в лицо,
И гурьбой с окрестных крыш:
– Чем, родимый, угостишь?

А. Орлова

Дельный совет

Юрка с нашего двора
Снегиря поймал вчера.
Всем хвалиться начал:
– Вот!
В клетке он теперь живет.
Но ребята зашумели:
– Что ты, Юрка,
В самом деле,
Запер в клетку снегиря?
Отпусти!
Не мучай зря!
Снегири ведь не игрушки –
Наши гости снегири! –
Ты бы лучше не ловушку
А кормушку смастерил!

Г. Ладонщиков

Покормите птиц

Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна, —
И не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

А. Яшин

Покормите, люди, птиц!

Покормите, люди, птиц:
Свиристелей и синиц,
Воробьев и снегирей.
Покормите их скорей!

Были чтоб у птиц всегда
Зерна, семечки, вода,
Знали, что их любят, ждут,
И всегда приют найдут.

Воробьишка прилетал,
Снег немножко притоптал.
Перья распушил слегка,
Знать, искал он червяка.

Но под снегом гололед,
Корма здесь он не найдет.
На деревьях не красно,
Ветви голые давно.

И в лесу кормушек нет,
Где найти ему обед?
Вот летят гурьбою птицы
В город наш, чтоб прокормиться.

Покормите поскорей
Наших маленьких друзей!
Все пернатые важны,
Помогать мы им должны.

Г. Рукосуева

Что ты тискаешь утёнка?

Что ты тискаешь утенка?
Он малыш, а ты — большой.
Ишь, задравши головенку,
Рвется прочь он всей душой…

Ты представь такую штуку, —
Если б толстый бегемот
Захотел с тобой от скуки
Поиграть бы в свой черед?

Взял тебя бы крепко в лапу,
Языком бы стал лизать,
Ух, как стал бы звать ты папу,
И брыкаться, и кричать!..

Ты снеси утенка к утке,
Пусть идет купаться в пруд,—
Лапы мальчика не шутка,
Чуть притиснешь — и капут.

Саша Чёрный

Зяблик

Хотел иметь я птичку
И денег накопил,
И вот на Птичьем рынке
Я Зяблика купил.

Сидел мой Зяблик в клетке
И зёрнышки клевал
И, как в лесу на ветке,
Всё пел и распевал.

Ребята заходили
На Зяблика смотреть,
И каждому хотелось
Такого же иметь.

Я с Зябликом возился,
Хоть было много дел.
А через две недели
Певец мне надоел.

Однажды я за город
Уехал на три дня,
И он на это время
Остался без меня.

Когда же из деревни
Вернулся я домой,
Лежал в пустой кормушке
Голодный Зяблик мой.

Я спас его от смерти –
Я вЫходил его
И выпустил на волю
Живое существо.

Хотят ко дню рожденья
Мне подарить щенка,
Но я сказал: «Не надо!
Я не готов пока!»

С. Михалков

>Лети!

Хорошо в непроглядную вьюгу
Приютить чуть живую пичугу,
А весной, переждав непогоду,
Отпустить её в лес – на свободу.

Ю. Могутин

Птичка

Она шоссе перелетала.
Водитель не затормозил,
И птичка бедная попала
Под тяжело груженный ЗИЛ.

Возьми она чуть-чуть повыше –
Она б себя уберегла:
Она не только что над крышей,
Над лесом пролететь могла!

Был майский вечер тих и светел,
В сиренях пели соловьи.
И этот случай не отметил
Дежурный местного ГАИ.

С. Михалков

Однажды на дачный порожек
Зашёл любознательный ёжик.
Навстречу ему потянулась рука,
Другая рука налила молока.
Крошили печенье в глубокое блюдце
И ёж, уходя, обещал им вернуться.

А вечером думал, гуляя в лесу:
– Я завтра рукам червяков принесу.

Ю. Симбирская

Будь человеком

В лесу мурашки-муравьи
Живут своим трудом,
У них обычаи свои
И муравейник – дом.

Миролюбивые жильцы
Без дела не сидят:
С утра на пост бегут бойцы,
А няньки в детский сад.

Рабочий муравей спешит
Тропинкой трудовой,
С утра до вечера шуршит
В траве и под листвой.

Ты с палкой по лесу гулял
И муравьиный дом,
Шутя, до дна расковырял
И подпалил потом.

Покой и труд большой семьи
Нарушила беда.
В дыму метались муравьи,
Спасаясь кто куда.

Трещала хвоя. Тихо тлел
Сухой, опавший лист.
Спокойно сверху вниз смотрел
Жестокий эгоист…

За то, что так тебя назвал,
Себя я не виню, –
Ведь ты того не создавал,
Что предавал огню.

Живешь ты в атомный наш век
И сам – не муравей,
Будь Человеком, человек,
Ты на земле своей!

С. Михалков

Унылый гражданин

Жужжит пчела – она летит
На свой медовый луг.
Передвигается, кряхтит,
Ползет куда-то жук.

Висят на нитке паучки,
Хлопочут муравьи,
Готовят на ночь светлячки
Фонарики свои.

Остановись! Присядь!
Нагнись
И под ноги взгляни!
Живой живому удивись:
Они ж тебе сродни!

Не так ли щепочку свою
Мы тащим в общий дом
И шепчем брату-муравью:
– Крепись, браток! Дойдем!

Иной, что сеть свою плетет,
Не схож ли с пауком?
Вот этот ползает, а тот
Порхает мотыльком.

А ты меж них и мимо них,
А иногда по ним
Шагаешь на своих двоих,
Унылый гражданин…

С. Михалков

Мы экологами стали

Нам значки сегодня дали,
Мы экологами стали!
Мы в любую непогоду
Охранять хотим природу.

Чтоб цвели сады и скверы,
Чтобы всем нам лучше стать,
Мы хорошие манеры
Будем младшим прививать.

Чтоб деревья и цветы
Город украшали,
Чтобы этой красоты
Люди не ломали.

Со своих дворов начнём,
Мусор быстро соберём.
Стёкла битые кругом,
Не походишь босиком.

Грабли, вёдра и лопаты
Разобрали все ребята.
Навалились на дела,
И работа в ход пошла.

Клумбы новые разбили,
Маргаритки посадили.
Чтоб деревья не грустили,
Их водою напоили.

Тут же к нам со всех концов
Прилетело сто скворцов.
Ищут корм своим птенцам
И разносят по домам.

Мы трудились, мы старались,
Превратили двор в оазис.
От работы так устали,
Что «зелёными» все стали!

Н. Анишина

На городском субботнике

На городском субботнике
Отличные работники.
Прибрать сегодня город
Пришли и стар и молод.

Собрались пенсионеры
Чистить улицы и скверы.
– Вам помощники нужны?
Предложения слышны.

Это вышел третий класс
На уборку в первый раз.
Только слышится: – Давай!
На работу налетай!

Кто-то мусор собирает,
Кто-то деревца сажает,
Кто-то в клумбах копошится,
Всюду радостные лица.

На городском субботнике
Все дворники, все плотики.
Даже беспокойный мэр
Помогать пришёл в наш сквер.

Никто ни с кем не ссорится,
У всех работа спорится.
Третий класс решил на «пять»
Город к празднику прибрать.

Н. Анишина

Костёр

Костёр, забытый, под золой
Не полыхал огнём.
Хоть был, казалось, не живой,
Дремала искра в нём.
Гуляка-ветер, озорник,
Проснувшись поутру,
Губами смелыми приник
К дремавшему костру.
Спросонья задрожал костёр,
И, разгоняя тьму,
Он руки робкие простёр
В объятия к нему.
И грива жаркая огня
Взметнулась к той поре,
Как грива рыжего коня
На утренней заре.
И ветер с ней играл, смеясь,
Будил ответный жар,
Огню свою диктуя власть…
…И вырастал пожар…

Он рос и силу набирал
Без лишней суеты:
Огонь-убийца пожирал
Деревья и кусты.
Трещали, рушились стволы,
В его аду горев,
И были капельки смолы,
Как слёзы, на коре.
Забыв укромное жильё
И с ужасом в душе,
Бежало в панике зверьё,
Теряя малышей,
Стараясь обогнать беду –
(Спастись бы самому!) –
И задыхаясь на бегу,
И падая в дыму…

Того виню я в драме сей,
Тому я шлю укор,
Кто по халатности своей
Не загасил костёр.
Земли родной храня красу,
Покой лесов храня,
Ты ради баловства в лесу
Не разводи огня,
Чтоб чьи-то души не украв,
С собою быть в ладу,
Чтоб искра твоего костра
Не принесла беду.

Т. Шашева

>Плохой дядя

Этот дядя не жалеет
Что в лесу окурок тлеет…
На такого дядю глядя,
Мы, ребята, скажем речь:
– Как же вам не стыдно, дядя?
Лес нам надо уберечь!

Что нельзя купить?

Я с утра брожу босой,
Весь обрызганный росой,
С птицей, возле тополька,
Воду пью из родника.
Где-то дома, у метро,
Пепси-кола и ситро,
Карусели, зоосад,
Всюду вывески висят.
Если деньги накопить,
Можно многое купить,
Дом, одежду и завод,
Самолёт и пароход.
Но нельзя купить росу,
Птичье пение в лесу.
И не спрятать в кошелёк
Родничок и тополёк.

В. Орлов

>
LiveInternetLiveInternet

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ Экологические стихи о природе для ДЕТЕЙ )

>

Стихи про экологию

Стихи про экологию для старшей школы

Владимир Орлов – писатель, который выпустил детский журнал «Веселые картинки»

Нас в любое время года

Учит мудрая природа:

Птицы учат пению.

Паучок терпению.

Пчелы в поле и в саду

Обучают нас труду.

И к тому же в их труде

Все по справедливости.

Отражение в воде

Учит нас правдивости.

Учит снег нас чистоте.

Солнце учит доброте:

Каждый день, зимой и летом,

Дарит нас теплом и светом.

И взамен ни у кого

Не попросит ничего!

У природы круглый год

Обучаться нужно.

Нас деревья всех пород,

Весь большой лесной народ

Учат крепкой дружбе.

Марк Львовский — лауреат Всероссийского конкурса «Дистанционный учитель года», призёр окружного конкурса «Учитель года», победитель конкурса «Грант Москвы» в сфере образования

Мы хотим природу обмануть,

Под себя сильней её прогнуть,

Но она такого не простит,

И сполна за дерзость отомстит! Бьём по ней ударом за удар,

И горят леса, в тайге пожар,

Загрязняем реки, льём мазут,

И война с природой там и тут. И она болеет и молчит,

Просто мы не слышим, как кричит,

Язвами на теле прорастает,

За собой живущих увлекает!

Ершов Алексей – современный российский писатель.

Люблю природу русскую.

Хочу сберечь от всех

Её творенья чудные

Дающие успех. Друзья мои, товарищи,

Хочу я вам сказать:

«Давайте станем дружненько

Природу защищать!» Не будем больше мусорить

Следить за ней всегда.

И будет благодарна

Нам матушка-земля! И будем мы наказывать

Вредителей таких…

Природу защищать

Учить мы будем их. И будет она пышная

Цвести, благоухать.

Природу наша русская

Век будет процветать.

Сергей Михалков — советский и российский писатель, поэт, баснописец, драматург, публицист, военный корреспондент, председатель Союза писателей РСФСР, а с 1992 по 2008 — председатель Международного сообщества писательских союзов.

В лесу мурашки-муравьи

Живут своим трудом,

У них обычаи свои

И муравейник – дом. Миролюбивые жильцы

Без дела не сидят:

С утра на пост бегут бойцы,

А няньки в детский сад. Рабочий муравей спешит

Тропинкой трудовой,

С утра до вечера шуршит

В траве и под листвой. Ты с палкой по лесу гулял

И муравьиный дом,

Шутя, до дна расковырял

И подпалил потом. Покой и труд большой семьи

Нарушила беда.

В дыму метались муравьи,

Спасаясь кто куда. Трещала хвоя. Тихо тлел

Сухой, опавший лист.

Спокойно сверху вниз смотрел

Жестокий эгоист… За то, что так тебя назвал,

Себя я не виню, –

Ведь ты того не создавал,

Что предавал огню. Живешь ты в атомный наш век

И сам – не муравей,

Будь Человеком, человек,

Ты на земле своей!

Андрей Усачёв – современный российский писатель.

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки –

Быстро наши города превратятся в свалки.

Если мусорить сейчас, то довольно скоро

Могут вырасти у нас Мусорные горы. Но когда летать начнут в школу на ракете –

Пострашней произойдут беды на планете…

Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты

Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты… Вот тогда не полетят в Новый год снежинки,

А посыплются как град старые ботинки.

А когда пойдут дожди из пустых бутылок –

На прогулку не ходи: береги затылок! Что же вырастет в саду или в огороде,

Как пойдёт круговорот мусора в природе?..

И хотя мы в школьный класс не летим в ракете,

Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети!